Ovi uvjeti korištenja opisuju odredbe i uvjete koji se primjenjuju na korištenje mrežne stranice društva Takeda („Takeda“) fabrydisease.info. Pažljivo pročitajte ove odredbe i uvjete povezane s korištenjem ove mrežne stranice. Korištenjem ove mrežne stranice potvrđujete da prihvaćate ove odredbe i uvjete bez ograničenja ili ograda. Ako se ne slažete sa svim ovim uvjetima korištenja, ne smijete koristiti ovu mrežnu stranicu.

Korištenje ove mrežne stranice

Sadržaj naveden na ovoj mrežnoj stranici služi isključivo za opće informativne svrhe. Takeda će poduzeti razumne mjere da osigura točnost informacija u trenutku njihova stavljanja na ovu mrežnu stranicu, uz napomenu da se informacije sadržane na njoj navode onakve kakve jesu ('as is'). Takeda ne može jamčiti da su te informacije točne. Ovoj mrežnoj stranici i sadržaju koji se na njoj nalazi pristupate i služite se njima na vlastitu odgovornost. Odgovorni ste za a) provjeravanje točnosti, cjelovitosti ili pouzdanosti sadržaja koji je dostupan putem ove mrežne stranice te b) poduzimanje svih potrebnih koraka kojima se osigurava da nijedan dio sadržaja preuzetog s ove mrežne stranice ne sadrži viruse. Takeda se odriče svih jamstava, bilo izričitih ili pretpostavljenih, uključujući jamstva vlasništva, nekršenja prava, utrživosti ili prikladnosti za određenu namjenu. Društvo Takeda, s njime povezana trgovačka društva i njegove podružnice te njihovi službenici, direktori, zaposlenici, zastupnici, predstavnici, pružatelji informacija i davatelji licencija, kao i njihovi nasljednici i ustupnici, neće ni u kom slučaju odgovarati ni za kakvu izravnu, neizravnu, nenamjernu, posljedičnu, primjernu, posebnu, kaznenu ili bilo kakvu drugu štetu, čak ni u slučaju upozorenja na mogućnost takve štete. Takeda može u bilo kojem trenutku promijeniti informacije na ovoj mrežnoj stranici, a da Vas o tome ne obavijesti.

Prava na intelektualno vlasništvo

Autorsko pravo na ovoj mrežnoj stranici pripada društvu Takeda Pharmaceutical Company Limited. Sva druga prava na intelektualno vlasništvo su pridržana. Takeda Vam dopušta da materijale objavljene na ovoj mrežnoj stranici kopirate isključivo za nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da svaka kopija tih materijala koju izradite sadrži izjavu o svim autorskim pravima i drugim pravima vlasništva.

Poveznice na mrežne stranice trećih strana

Ova mrežna stranica može povremeno sadržavati hipertekstualne poveznice na mrežne stranice trećih strana. Takeda ne odgovara i ne prihvaća nikakvu odgovornost ni za kakve informacije ili stavove sadržane na bilo kojoj takvoj mrežnoj stranici. Budući da Takeda nema kontrole nad takvim mrežnim stranicama i da se njihov sadržaj može promijeniti, a da Takeda ne bude obaviještena o tome, odgovornost je korisnika mrežne stranice pobrinuti se da su sve informacije kojima pristupa točne i da softver preuzet s takve mrežne stranice ne sadrži viruse ni bilo kakve druge elemente destruktivne prirode. Takeda ne prihvaća nikakvu odgovornost ni za kakav gubitak, štetu, trošak ili obvezu koja nastane zbog bilo kakvog takvog preuzetog materijala.

Informacije nisu zamjena za savjet zdravstvenog radnika

Informacije na ovoj mrežnoj stranici služe isključivo kao izvor znanja o zdravstvenim temama. Te se informacije ne smiju smatrati cjelovitima niti smiju zamijeniti posjet ili poziv liječniku ili nekom drugom zdravstvenom radniku, konzultacije s njima ili njihov savjet. Takeda ne preporučuje samostalno liječenje zdravstvenih tegoba. O pitanjima povezanima sa zdravstvenom skrbi treba odmah razgovarati s liječnikom ili nekim drugim zdravstvenim radnikom. Informacije na ovoj mrežnoj stranici ne zamjenjuju medicinski savjet niti se zbog njih smije odgoditi traženje takvog savjeta.

Osobni podaci

Sve informacije sadržane u elektroničkoj komunikaciji poslanoj na ovu mrežnu stranicu koje bi mogle otkriti Vaš identitet podliježu politici zaštite osobnih podataka društva Takeda [ubaciti poveznicu na politiku zaštite osobnih podataka društva Takeda].

Odvojivost

Ako se za jednu ili više odredbi ovih uvjeta korištenja utvrdi da su na bilo koji način nezakonite ili neprovedive, to neće ni na koji način utjecati niti umanjiti valjanost, zakonitost ili provedivost ostalih odredbi. Uključene će strane nevaljanu ili neprovedivu odredbu zamijeniti valjanom i provedivom odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara izvornoj namjeri.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove mrežne stranice podliježu zakonima Švicarske i tumače se u skladu s njima, bez obzira na bilo kakav sukob pravnih odredbi. Svi sporovi koji proizađu u svezi s osim sporazumom vodit će se isključivo na nadležnom sudu u Zurichu (Švicarska). Sve su uključene strane izričito suglasne s nadležnošću suda u Zurichu (Švicarska) i odriču se prava na bilo kakav prigovor ili pravo koje se temelji na (ne)prikladnosti pojedinog suda za rješavanje određenog spora (forum non conveniens), nepostojanju osobne nadležnosti ili sličnim načelima.